Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna O projekcie
drukuj drukuj

O projekcie

Nazwa projektu:
Rozwój potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Ogólnouczelniany projekt jest realizowany od 1 stycznia 2009 roku do 29 lutego 2012 roku. Na Kierownika Projektu został powołany prof. dr hab. Jacek Migdałek – Prorektor ds. Dydaktycznych.

Głównym celem projektu jest przyczynianie się do budowy potencjału rozwojowego Uczelni poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej, poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym oraz współudział w kształtowaniu modelu społeczeństwa opartego na wiedzy. W ramach Projektu zostaną uruchomione nowe kierunki studiów, specjalizacje oraz studia podyplomowe. Studenci będą mogli skorzystać z oferty praktyk i staży oraz z możliwości uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych z matematyki i fizyki.

Działania projektu skierowane są również do kadry dydaktycznej i naukowo- dydaktycznej Uczelni, która dzięki kursom, szkoleniom i stażom podniesie jakość swojego warsztatu dydaktycznego i naukowego.

Projekt zakłada także wszechstronną pomoc dla absolwentów i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w wejściu na rynek pracy i skutecznym na nim funkcjonowaniu oraz szereg działań adaptacyjnych skierowanych do studentów niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu i do wzięcia bezpłatnego w nim udziału!

Zespół Zarządzający Projektem